جواب کتاب کار Four Corners 1،2،3،4 + متن listening

این فایل شامل: فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 1) فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 2) فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 3) فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 4) توجه: متن لیسنینگ هر …

ادامه مطلب