کلید و تفسیر تست mmpi فرم کوتاه 71 سوالی

این فایل شامل: فایل pdf (درآمدی بر اجرا، نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا) 12 صفحه فایل ورد (MMPI فرم بلند 566 سؤالی پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا) 45 صفحه فایل pdf (پرسشنامه MMPI فرم کوتاه 71 سوالی) 8 صفحه

ادامه مطلب