گزارش کار آزمون خط زنی

این فایل شامل: آزمایش تأثیر حواسپرتی و کار مضاعف بر کارآمدی افراد. در این آزمایش از آزمون خط زنی تولوز پیرون استفاده شده. ابزار پژوهش : برگه های آزمایش مربع های دنباله دار. فایل word (8 صفحه)

ادامه مطلب